Płyty termoizolacyjne
Enertherm® ALU

Płyty IKO Enertherm ALU stosowane jako
izolacja termiczna budynków

Płyty termoizolacyjne
Enertherm® ALU

Płyty IKO Enertherm ALU stosowane jako
izolacja termiczna budynków

Płyty z twardej pianki PIR
Najskuteczniejsza izolacja termiczna budynków.

Spośród wszystkich dostępnych na rynku materiałów izolacyjnych, płyty PIR charakteryzują się najwyższą wartością termoizolacyjną. Przy tym samym oporze cieplnym płyty PIR mają mniejszą grubość i ciężar niż inne rodzaje izolacji.

PIR Enertherm λ= 0,022 (W/m K)

 

EPS Styropian λ= 0,036 (W/m K)

 

Wełna mineralna λ= 0,040 (W/m K)

 

Równoważne grubości izolacji przy tym samym oporze cieplnym
R= 5 m2K/W ( U=0,20 W/m2K )

Współczynnik przewodzenia ciepła - λ [W/m K]

Określa ile energii cieplnej przechodzi w ciągu sekundy przez materiał o grubości 1 metra i powierzchni 1m2, przy różnicy temperatur po obu jego stronach wynoszącej jeden stopień w skali Kelwina ( 1°K ). Współczynnik ten charakteryzuje własności izolacyjne materiałów. Im niższa wartość współczynnika λ tym lepszy materiał izolacyjny.

 

Współczynnik przenikania ciepła – U [W/m2 K]

Określa ile energii cieplnej przechodzi przez przegrodę o powierzchni 1m2, przy różnicy temperatur wynoszącej jeden stopień Kelwina. Im niższa wartość współczynnika tym lepsza izolacyjność przegrody.

O ile współczynnik przewodzenia ciepła (λ) jest cechą materiału, to współczynnik przenikania ciepła (U) charakteryzuje konkretną przegrodę, np. ścianę. Dla przegrody jednorodnej zależność między tymi współczynnikami wyraża się wzorem

gdzie:
λ – współczynnik przewodzenia ciepła,
d – grubość przegrody.

 

Współczynnik oporu cieplnego – R [m2 K/W]

Współczynnik oporu cieplnego przegrody jest wprost proporcjonalny do jej grubości i odwrotnie proporcjonalny do współczynnika λ. Jest on więc odwrotnością współczynnika U.

Przegrody warstwowe

Jeżeli przegroda złożona jest z kilku warstw o różnych współczynnikach przewodzenia ciepła (λ), to współczynnik przenikania ciepła (U) oblicza się następująco. Najpierw ustala się sumaryczny opór cieplny

gdzie
n – liczba warstw,
i – numer warstwy,
d – grubość warstwy,
Odwrotność tego oporu jest szukanym współczynnikiem przenikania

Współczynnik przenikania ciepła w przepisach

Wymagania odnośnie izolacyjności budynków określane są w Rozporządzeniach Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Wymagania te określają maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła (U) dla poszczególnych przegród (dach skośny, ściana budynku itp.). Przykładowo: dla dachów spadzistych w budynkach o temperaturze wewnętrznej ˃ 16°C , od dnia 01 stycznia 2014 roku, współczynnik U nie może być wyższy niż 0,2 [W/m2 K].

Oferta

Płyty termoizolacyjne Enertherm® ALU

produkowane są przez holenderską firmę IKO Insulations b.v. Rdzeń płyty wykonany jest z twardej pianki poliizocyjanurowej PIR, która obustronnie pokryta jest wielowarstwową, gazoszczelną okładziną z aluminium.

Zalety

Najlepsza izolacyjność spośród wszystkich materiałów obecnie stosowanych w budownictwie

Dobra wytrzymałość mechaniczna

Bardzo niska higroskopijność, wynosząca poniżej 1% dla chłonności wody

Duża odporność chemiczna

Duża odporność na grzyby, mikroorganizmy i pleśń

Wszechstronne zastosowania: dachy spadziste, dachy płaskie, ściany trójwarstwowe, elewacje i posadzki

PIR jest materiałem przyjaznym dla środowiska. Nie uwalnia gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji i jako taki może być stosowany w pomieszczeniach nawet najbardziej wymagających: przemysł spożywczy, szpitale, pomieszczenia sterylne

O firmie

Firma PCA Sp. z o.o. powstała w 1994 roku i działa na podstawie wpisu do KRS nr: 0000117033 , NIP 526-10-07-765

Firma posiada dwuosobowy Zarząd:
Prezes - Andrzej Dudarewicz
Dyrektor Handlowy - Lech Mazurek

Zakres działania obejmuje:

  • import i dystrybucję w kraju nowoczesnych materiałów budowlanych produkowanych przez renomowane firmy zachodnie,
  • dystrybucję materiałów budowlanych produkcji krajowej,
  • usługi eksportowe, importowe i przedstawicielskie w branży budowlanej, przemyśle maszynowym, odlewniczym i chemicznym.

Kontakt

PCA Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 37A
00-855 Warszawa

Tel.: (+4822) 863 17 25
Tel.: (+4822) 863 17 26
Fax.: (+4822) 863 17 28
e-mail: pca@orobel.pl

Magazyn
Ul. Roszarnicza 5
96-300 Żyrardów